Master

          Cursurile predate la această formă de învăţământ post universitar se adresează absolvenţilor de la facultățile Inginerie Industrială și Robotică, Inginerie Mecanică și Mecatronică, Ingineria Sistemelor Biotehnice, Transporturi, Știința și Ingineria Materialelor și altele care doresc să aprofundeze cunoştinţele din domeniile Inginerie Mecanică şi Inginerie Industrială fie datorită unor cerinţe ale activităţii de învăţământ, cercetare, proiectare sau producţie pe care o desfășoară, fie în vederea înscrierii la doctorat în domeniile menționate.

         Cursurile cuprinse în planul de învăţământ au ca obiectiv punerea la curent a studenţilor care le frecventează cu:

  • tehnicile avansate pentru modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile;
  • cercetările recente teoretice şi experimentale în domeniul mecanismelor şi maşinilor, manipulatoarelor şi roboţilor, cu aplicaţii în diverse domenii economice: industrie, agricultură, construcţii civile şi industriale, etc.

          Se menționează în acest sens:

  • utilizarea unor metode moderne cum este teoria grafurilor pentru analiza şi sinteza structurală a unor sisteme mecanice mobile şi obţinerea unor noi structuri şi arhitecturi de mecanisme, manipulatoare, roboţi sau utilaje din diverse domenii;
  • analiza şi modelarea unor sisteme inspirate din lumea vie (biomorfe, sau biomimetice) cu aplicaţii în domeniul sistemelor mecanice păşitoare, sistemelor de prehensiune şi biomanipulatoarelor, sau în protezarea şi protetica medicală;
  • dezvoltarea unor metode de optimizare, bazate pe tehnica de calcul avansată, pentru sinteza optimală a sistemelor mecanice mobile;
  • utilizarea tehnicilor moderne (metoda fuzzy, reţele neuronale, algoritmi genetici) pentru strategia sistemelor mobile;
  • modelarea dinamică a sistemelor mobile.

          Eficiența acestei forme de învățământ se poate evalua prin procentul ridicat de absolvenți ai acestor cursuri de master, care în prezent sunt înscriși la doctorat, sau au obținut burse și granturi în străinătate, unde desfășoară în prezent o activitate apreciată de colectivele în care s-au încadrat.